Een vordering uit handen geven

donderdag, juli 9th, 2020

U wilt bijvoorbeeld uw onbetaalde rekeningen of achterstallige huur door ons kantoor laten incasseren. Neemt u dan contact met ons op voor het maken van een afspraak om uw zaak te bespreken of stuur ons de betreffende zaak direct toe per post of e-mail.

Wij ontvangen graag het volgende van u:

 • een kopie van de betreffende factuur/facturen
 • indien van toepassing, een kopie van een onderliggende offerte, en indien van toepassing, een kopie van uw (algemene) voorwaarden
 • een kopie van relevante correspondentie waar al dan niet bezwaren op de vordering in worden geuit
 • een uittreksel van de kamer van koophandel van uw onderneming of, als u een éénmanszaak heeft of particulier bent, een kopie van uw legitimatiebewijs

Mocht uw debiteur de vordering betwisten, probeer dan eerst zelf de bezwaren weg te nemen. Indien u meent dat de geuite bezwaren niet terecht zijn, geef dan aan waarom u dat vindt, waarna u de zaak uit handen kunt geven.

Particulier
Heeft u een vordering op een consument?

Dan verplicht de Wet Incassokosten een zogeheten nakomingsbrief of 14-dagenbrief te sturen. Dat geldt voor alle vorderingen die opeisbaar zijn geworden op of na 1 juli 2012. Met deze brief biedt u uw debiteur nog éénmaal de gelegenheid om de vordering kosteloos binnen 14 dagen te voldoen. Er mag wel rente gevorderd worden. Als u dat wenst, versturen wij deze nakomingsbrief voor u.

Gaat uw particuliere debiteur nog niet tot betaling over, dan starten wij met sommeren. Vanaf dat moment brengen we incassokosten in rekening, eventueel vermeerderd met btw.

Leidt het (buitengerechtelijke) traject niet tot betaling dan starten we, altijd in overleg met u, het volgende traject: de gang naar de rechter.

Handige links

Voorbeeld van een nakomingsbrief
Incassokosten berekenen

Naar de volgende stap in een incassotraject:
Sommeren en communiceren >

Procederen en executeren

donderdag, juli 9th, 2020

 Dit doen we indien u daarmee akkoord gaat. Is dat het geval, dan vragen we u om een kostenvoorschot. Dat is nodig om vooraf te maken kosten te dekken, omdat sinds 18 maart 2014 een dwingende bestuursregel van kracht is die het gerechtsdeurwaarders verbiedt om out-of-pocket-kosten voor te financieren.

Vervolgens informeren we of er verhaalsmogelijkheden bekend zijn. Indien dat het geval is, zetten wij, na overleg met u, een gerechtelijke procedure in gang. Die procedure vangt aan met een dagvaarding, ofwel een oproep voor de tegenpartij om voor de (kanton)rechter te verschijnen. De gerechtsdeurwaarder is, in zijn rol van openbaar ambtenaar, de enige instantie in Nederland die bij wet bevoegd is om dergelijke ambtelijke stukken uit te brengen. Wij kunnen dat dus direct voor u regelen.

Na het uitbrengen van de dagvaarding, dienen we de zaak in bij de griffie van de betreffende rechtbank. Het gerechtelijke traject eindigt in veruit de meeste gevallen met een uitspraak van de rechter welke wordt vastgelegd in een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad verklaard wordt. Na ontvangst van de grosse van dit vonnis, bezoeken wij de wederpartij om een afschrift van die grosse te betekenen en daarbij het bevel te doen om te voldoen aan de inhoud van het vonnis. Gebeurt er niets en lijkt beslaglegging onvermijdelijk, dan zullen we vervolgens nauwkeurig bezien welke vorm van executie (bv. beslaglegging) het meest effectief zal zijn om daar vervolgens toe over te gaan.

Sommeren en communiceren

donderdag, juli 9th, 2020

In het incassotraject is een onderscheid te maken tussen zakelijke en particuliere debiteuren. Wat in beide gevallen
echter geldt, is dat de beste resultaten worden gehaald door goede communicatie.

Zakelijk
Hebben wij uw zaak in behandeling genomen, dan schrijven wij uw debiteur direct aan om tot betaling over te gaan. Dat noemen we sommeren. Per brief schrijven we de schuldenaar aan om tot betaling van de hoofdsom, de rente en de incassokosten over te gaan. Als uw debiteur niet reageert, verzenden wij een tweede sommatie en zoeken wij contact met uw debiteur via de telefoon, e-mail of zelfs Whatsapp. Er wordt gesommeerd om direct tot betaling over te gaan en aangekondigd dat bij uitblijvende betaling tot dagvaarding overgegaan kan worden.

Particulier

Heeft u een vordering op een consument? Dan verplicht de Wet Incassokosten tegenwoordig om eerst een zogeheten nakomingsbrief of 14-dagenbrief te sturen. Dat geldt voor alle vorderingen die opeisbaar zijn geworden op of na 1 juli 2012. Met deze brief biedt u uw debiteur nog éénmaal de gelegenheid om de vordering kosteloos binnen 14 dagen te voldoen. Er mag al wel rente gevorderd worden. Indien gewenst, kunnen wij deze nakomingsbrief ook voor u versturen. Gaat uw particuliere debiteur nog niet tot betaling over, dan starten wij met sommeren. Vanaf dat moment brengen we incassokosten daadwerkelijk in rekening, eventueel vermeerderd met btw. Leidt het (buitengerechtelijke) traject niet tot betaling dan starten we, net als bij zakelijke vorderingen en altijd in overleg met u, het volgende traject: de gang naar de rechter.

Handige links

Voorbeeld van een nakomingsbrief
Incassokosten berekenen

Naar de volgende stap in een incassotraject:
Procederen en executeren >

Proces-verbaal van constatering

dinsdag, april 16th, 2019

Heeft u het vermoeden dat uw huurder de woning onderverhuurt? Of is er schade ontstaan aan uw huis door een verbouwing of ontruiming? In alle gevallen wilt u uw gelijk kunnen aantonen als het uitloopt op een rechtszaak.
Vissers Gerechtsdeurwaarders helpt u graag met een proces-verbaal van constatering. Deze vaststelling van feiten dient als aanvullend bewijs in een rechtszaak.

Aanvullend bewijs in een rechtszaak

Een gerechtsdeurwaarder is openbaar ambtenaar, benoemd door de koning(in) en beëdigd door de rechterlijke macht. De gerechtsdeurwaarder versterkt het proces-verbaal van constatering in de meeste gevallen met foto- en/of videomateriaal. De constatering geldt in Nederland weliswaar nog niet als officiële ambtshandeling, maar de rechtbank neemt aan dat de gerechtsdeurwaarder correct constateert. Het verslag is volledig objectief en feitelijk, waardoor een rechter het in de regel niet verwerpt als aanvullend bewijs. Het bewijs is dan ook niet per definitie in uw voordeel – wel als de feiten voor u pleiten.

Voorbeeld
U heeft geconstateerd dat uw huurwoning waterschade heeft geleden door door nalatigheid van uw huisbaas op het gebied van onderhoud. De huisbaas heeft echter een andere mening over deze zaak. De gerechtsdeurwaarder mag in dit geval niet handelen in het voordeel van u als opdrachtgever, maar kijkt puur naar de feiten. Deze feiten worden vervolgens vastgelegd in het proces-verbaal van constatering, dat gebruikt kan worden in bijvoorbeeld een eventuele schadestaatprocedure.

Hoe geeft u opdracht tot het laten opmaken van een proces-verbaal van constatering?

Geef in uw opdrachtomschrijving aan wat in het document vastgelegd dient te worden. Wij geven op basis daarvan aan wat we daadwerkelijk  vast zullen kunnen leggen. Na uw akkoord gaan we ter plaatse en maken we het proces-verbaal van constatering op.

Opdrachten tot het laten opmaken van een proces-verbaal van constatering worden o.a. gegeven voor of vanwege:

 • de vastlegging van de staat van een (gehuurd) pand;
 • de schade die is ontstaan door een verbouwing, ontruiming of onheil van buitenaf, zoals onweer en storm;
 • onrechtmatig of conflicterend gedrag van concurrenten.

Geef opdracht tot het laten opmaken van een proces-verbaal van constatering >

Wij helpen u graag met uw zaak.

Optreden als gemachtigde

dinsdag, april 16th, 2019

Via een dagvaarding wordt een partij opgeroepen om bij de kantonrechter te verschijnen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als het tussen partijen niet is gelukt om onderling een geschil op te lossen.

Er volgt dan een gerechtelijke procedure in welke iemand zich kan laten bijstaan door een gemachtigde. Hiervoor kan ons kantoor worden ingeschakeld. Het gaat dan om alle zaken/situaties die bij de kantonrechter behandeld worden. In het geval van handelszaken kan dat tegenwoordig voor vorderingen tot € 25.000. Daarnaast geldt dit ook voor alle huur- en arbeidszaken. In deze zaken geldt geen maximumbedrag. Voor een volledig overzicht van de zaken die door kantonrechters worden behandeld, klik hier en lees vervolgens artikel 93.

Heeft een incassozaak een groter geldelijk belang dan € 25.000, dan geldt een verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbank door een advocaat. Ons kantoor heeft een groot netwerk met daarin een diversiteit aan advocaten, zodat in elk soort zaak een advocaat aan u voorgesteld kan worden, waarvan wij weten dat deze op het betreffende rechtsgebied goed onderlegd is.

Juridisch advies

dinsdag, april 16th, 2019

Van onenigheid met een woningbouwvereniging tot problemen met een werkgever over de uitbetaling van overuren; voor elk juridisch vraagstuk neemt u contact op met Vissers Gerechtsdeurwaarders. Wij ondersteunen zowel consumenten als bedrijven met juridisch advies. Ook met het controleren van documenten op juridische juistheid, zoals algemene voorwaarden of huurcontracten, zijn wij u graag van dienst.

Altijd eerlijk en betrouwbaar advies

Juridische vraagstukken lopen sterk uiteen. Wij streven ernaar u op alle vlakken van gedegen, eerlijk en betrouwbaar advies te voorzien. Samen met u zoeken we altijd naar de beste oplossing.

U kunt bij ons voornamelijk terecht met vragen en voor advies op de volgende gebieden:

 • Schuldhulpverlening
 • Schuldsanering
 • Alimentatie en echtscheidingsgerelateerde kwesties
 • Debiteurenbeheer en debiteurenbeleid
 • Faillissementen
 • (Algemene) voorwaarden
 • Huurovereenkomsten en huurgerelateerde kwesties
 • Verpanding en cessie
 • Depotbetalingen
 • Conservatoire beslaglegging
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures

Heeft u juridisch advies nodig? Klik dan direct hier om naar de contactpagina te gaan.

Ambtelijke stukken betekenen

dinsdag, april 16th, 2019

Onder ambtelijke stukken worden verstaan alle officiële documenten die een gerechtsdeurwaarder uitreikt (ofwel ‘betekent’) aan personen of bedrijven. Deze stukken worden exploten genoemd en ze kunnen verband houden met:

 • het inleiden van een gerechtelijke procedure (dagvaarding/oproeping)
 • het betekenen/uitreiken van een gerechtelijke uitspraak
 • het leggen van beslag op roerende en/of onroerende zaken, bankrekeningen, lonen en uitkeringen
 • het ontruimen van panden
 • het terughalen van roerende zaken
 • het executoriaal verkopen van in beslag genomen zaken

Al deze exploten kunnen alleen door een gerechtsdeurwaarder worden opgemaakt en uitgereikt, dienen te zijn gedateerd, moeten voorzien zijn van een handtekening en moeten voldoen aan de in de wet gestelde formaliteiten.

Ze maken deel uit van het totaal aan ambtshandelingen dat een gerechtsdeurwaarder verricht en waarvan de kosten zijn vastgelegd in het zogenaamde ‘Btag’ (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders).

Internationale incasso

dinsdag, april 16th, 2019

Veel ondernemers richten zich niet alleen op Nederland maar handelen ook graag buiten de landgrenzen. Dan kan het zomaar voorkomen dat een buitenlandse klant niet betaalt. Debiteuren benaderen in het buitenland kan extra lastig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de andere taal, een andere (betalings)cultuur en onbekende wetgeving. Kortom, ondernemen en handelen in of met het buitenland brengt grotere risico’s met zich mee. Dat hoeft u er echter niet van te weerhouden om een internationale incassoprocedure te starten. Wij hebben jarenlange ervaring met buitenlandse procedures en beschikken over een internationaal netwerk van incassopartners en gerechtsdeurwaarders. Bovendien kennen we de meeste internationale verdragen en verordeningen die van toepassing kunnen zijn. Wij helpen u graag bij het incasseren van deze vorderingen.

In bijvoorbeeld België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben wij goede contacten en partners. Maar met name in Duitsland zijn wij erg actief en is ons netwerk het grootst. Ons kantoor beschikt over kennis van het Duitse rechtssysteem en we spreken deze taal vloeiend. Daarnaast onderhouden we reeds vele jaren goede contacten met een aantal advocatenpraktijken en gerechtsdeurwaarderskantoren in buurland België. Onder meer vanwege de ligging van ons kantoor (tegen de Belgische grens), doen wij geregeld zaken voor dan wel met onze zuiderburen.

Het netwerk van gerechtsdeurwaarders beperkt zich niet tot de landen die hiervoor zijn genoemd. Er bestaat een wereldwijd netwerk (unie) van gerechtsdeurwaarders waarbij tegenwoordig zo’n 80 landen zijn aangesloten. Dit netwerk heet ‘UIHJ’, wat staat voor: l’Union Internationale des Huissiers de Justice. Dus als uw debiteur bijvoorbeeld in Australië of Suriname gevestigd is, is de kans groot dat daar ook mogelijkheden bestaan.

Het internationale incassotraject

 1. Opdracht indienen
 2. Sommeren
 3. Inventarisatie en vervolg met partner
 1. OPDRACHT INDIENEN

Uw opdracht indienen kan eenvoudig, op meerdere manieren.

 1. U kunt u uw internationale incasso-opdracht online indienen, naar ons e-mailen of per post toesturen.
 2. Heeft u liever eerst persoonlijk contact? Bel of mail ons dan voor een afspraak om de opdracht te bespreken.

Dient u een internationale incasso-opdracht in? Deel dan direct de benodigde informatie over de vordering met ons. Dan kunnen wij sneller voor u aan de slag, met een grotere kans op succes.

Wij ontvangen graag van u de volgende informatie:

 • Een kopie van de betreffende factuur of facturen;
 • Een kopie van relevante correspondentie waar al dan niet bezwaren op de vordering in worden geuit.

Indien aanwezig ook:

 • een kopie van de onderliggende offerte;
 • een kopie van de (algemene) voorwaarden (indien van toepassing);
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw onderneming;
 • een kopie van uw legitimatiebewijs als u een eenmanszaak heeft of particulier bent.

Controle en advies
Nadat wij uw opdracht hebben ontvangen, bestuderen we de aangeleverde stukken en maken we een reële inschatting van uw kansen. Als we uw opdracht aannemen, ontvangt u een opdrachtbevestiging met daarin het dossiernummer. Zien wij een geringe slagingskans in uw zaak, dan geven wij u eerlijk en recht-door-zee onze mening over de zaak. Vervolgens is het aan u of u de zaak wilt doorzetten.

 1. SOMMEREN 

Als de zaak aan ons uit handen is gegeven, sturen we een sommatie naar de buitenlandse debiteur in het Engels, Duits of Frans. Indien u uw debiteur wenst aan te schrijven in de eigen taal en die taal is niet één van de voornoemde drie, dan kunnen we de sommatie in overleg laten vertalen.

 1. INVENTARISATIE EN VERVOLG MET PARTNER 

Volgt op de sommatie geen betaling, dan onderzoeken we welke invorderingsprocedure gevolgd dient te worden. Kent men daar dezelfde werkwijze als de gerechtsdeurwaarders in Nederland? Of kent men die juist helemaal niet en dient elke vordering via een advocaat geïncasseerd te worden?

We inventariseren of we in het betreffende land de juiste partner(s) hebben. Is dat het geval, dan leggen wij direct contact. Is dat niet het geval, dan benaderen we bijvoorbeeld de UIHJ voornoemd. Dat is de wereldwijde organisatie van gerechtsdeurwaarders. Zo kunnen wij u in elke situatie verder helpen.

Vervolgens schakelen we, in overleg met u, een lokale instantie in. Voordat we gaan procederen, gaan we na of er verhaalsmogelijkheden zijn. Ook inventariseren we wat de kosten zijn voor de interventie van de buitenlandse collega-gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Laat u dus vooral niet afschrikken als u een buitenlandse incasso heeft maar neem gerust  contact  met ons op. Wij informeren u graag!

Incasso

zondag, april 7th, 2019

Zowel bedrijven als particulieren hebben weleens te maken met wanbetalers. Denk aan een geldlening die niet wordt terugbetaald, een achterstand in de betaling van alimentatie of achterblijvende huurbetalingen. Het kost tijd, geld en energie. Wij nemen deze zorg graag uit handen.

Uw vordering uit handen geven (opdracht tot incasso)

U, als schuldeiser, dient eerst zelf de debiteur tot betaling te hebben gesommeerd en hem/haar in gebreke te hebben gesteld, alvorens een zaak ter incasso kan worden aangeboden. Tevens dient u, indien tegen de vordering bezwaar is gemaakt, eerst te trachten die bezwaren weg te nemen voor zover dat redelijkerwijs verwacht mag worden. Lukt dat niet, dan kan de zaak aan ons overgedragen worden. Wij gaan dan graag direct voor u aan de slag.

Het incassotraject

 1. Een vordering uit handen geven
 2. Sommeren en communiceren
 3. Procederen en executeren

Na bestudering van de stukken en het maken van een reële inschatting van uw kansen, maken wij een digitaal dossier aan in ons systeem en ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging. Daarin staat het dossiernummer vermeld. Vervolgens sturen wij een sommatie aan de tegenpartij en informeren we of er verhaalsmogelijkheden bekend zijn.

Meer over de eerste stap in een incassotraject:
Een vordering uit handen geven >

LET OP! Op dit moment hanteren wij vanwege de aanhoudende hitte aangepaste werktijden. Wij zijn daardoor dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 15.00 uur!